2. แบบฟอร์มปฎิบัติงาน

2.1 การขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

2.2 การขอผ่อนผัน

2.3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ·

  • แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและแบบรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

        – แบบ บพช.๑ หนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ  (pdf file) (word file) 

        – แบบ บพช.๒ หนังสือรับรองผลงานฯ ของโรงงาน/อาคารควบคุม  (pdf file)  (word file)

        – แบบ บพช.๓ หนังสือรับรองผลงานฯ ที่มิใช่ของโรงงาน/อาคารควบคุม  (pdf file)  (word file)

2.4 การจัดการอนุรักษ์พลังงาน ·

2.5 ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ·

2.6 การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ E-From ·

3.เอกสารเผยแพร่

3.1 คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

3.2 คู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

3.3 คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

3.4 คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน

3.5 รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

3.6 รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงาน

3.7 รายชื่ออาคารควบคุม (ปรับปรุง 25 ม.ค.60)

3.8 รายชื่อโรงงานควบคุม (ปรับปรุง 25 ม.ค.60)

3.9 รายชื่ออาคารควบคุมที่จัดส่งรายงานการจัดการและรายงานสรุปผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

4.อื่นๆ

หมายเหตุ

2.1 แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2.2 แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย (บพผ.1) และ 2.3 แบบแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (บพช.1) ไม่ต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลบริษัท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
[wp_show_posts id="1200"]