รับตรวจสอบพลังงาน และ ตรวจสอบบอยเลอร์ แบบมืออาชีพ
 หรือที่มักเรียกรวมๆกันว่า Energy Manangement System Audit เป็นเครื่องมือเพือยืนยันว่าองค์กรที่ถูกตรวจประเมิน (Audit) มีการจัดการ และการปฏิบัติด้านพลังงานที่เหมาะสม เพียงพอที่จะนำไปสู่เป้าหมายด้านพลังงานที่กำหนดไว้ อีกทั้งหากนำการตรวจประเมินที่เป็นระบบมาใช้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance) ด้านพลังงานขององค์กร โดยชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการจัดการพลังงานนำไปสู่การขยายผลและการปรับปรุงที่เหมาะสมต่อไป โดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 กำหนดให้มีทั้งการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบและรับรอง (Certification Audit) โดยในส่วนของการตรวจสอบและรับรองนั้นระบุให้ “เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือ นิติบุคคลที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอนุญาติ มีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนด
1. ผู้ชำนาญการพลังงาน หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการตรวจสอบจัดทำรายงานและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุม
2. ผู้ช่วยผู้ชำนาญการพลังงาน หมายถึง ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุม

อาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุม

 ต้องจัดให้มีการตรวจรับรองการจัดการพลังงานก่อนส่งให้ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ส่วนโรงงาน/อาคารใดบ้างที่ต้องเข้าข่ายตรวจสอบ
1. โรงงานหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ 1000 KW หรือ 1175 KVA ขึ้นไป
2. โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันมีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้ตั้งแต่
20 MJ ต่อปี ขึ้นไป