รับตรวจสอบพลังงาน และ ตรวจสอบบอยเลอร์ แบบมืออาชีพ

บริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี

สำหรับโรงงาน หรือสถานประกอบการ ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย ประกาศกฏกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าโรงงาน พ ศ. 2550 และ ตามประกาศ กรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ซึ่งกำหนดผู้ตรวจสอบต้องเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด