งานเซ็นรับรองแผนผังเครื่องจักร

โรงงาน ต้องมีการขออนุญาต โดยต้องยื่นแบบต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ ร.ง.3.แบบคำขอรับใบอนุญาต/ขยายโรงงาน  จะต้องมีแผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรในอาคารขนาดเหมาะสมถูกต้อง ตามมาตราส่วน  พร้อมรายละเอียดเครื่องจักรที่เป็นภาษาไทย และมีการลงนามรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องจักรของวิศวกรตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร