บริษัท พีเอส บิลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PS BUILDING ENGINEERING CO., LTD.)

เราเป็นบริษัทที่รับดำเนินการด้าน การตรวจสอบอาคาร และ การตรวจสอบความปลอดภัย

ทางวิศวกรรมทุกรูปแบบ โดยทีมงานผู้ถือใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร และสามัญวิศวกร ที่มีประสบการณ์โดยตรง และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาวิศวกร , กรมโยธาธิการและผังเมือง , สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , ฯลฯ

               เราเป็นผู้นำด้านงานบริการและที่ปรึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องกล

สามารถดำเนินการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองความปลอดภัยในด้านต่างๆได้ตามที่กฎหมายกำหนด

รับงานทั่วประเทศไทย กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

GOOD TEAM & GOOD JOB