กฎหมายที่เกี่ยวข้องหม้อไอน้ำ(Steam boiler)

ตรวจพลังงาน  > Uncategorized >  กฎหมายที่เกี่ยวข้องหม้อไอน้ำ(Steam boiler)
| | 0 Comments

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อไอน้ำ ล่าสุด !

หม้อไอน้ำ
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องหม้อไอน้ำ

 
กฎกระทรวงกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมให้คํานิยามไว้ดังนี้ “หม้อไอน้ำ (boiler) หมายความว่า
 
  • ภาชนะปิดสําหรับบรรจุน้ำที่มีปริมาณความจุเกิน 2 ลิตรขึ้นไปเมื่อได้รับความร้อนจากการสันดาป ของเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานความร้อนอื่นน้ำจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ำภายใต้ความดัน มากกว่า 5 เท่าของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล
 
  • ภาชนะปิดสําหรับบรรจุน้ําซึ่งใช้ในการผลิตน้ําร้อนที่มีพื้นที่ผิวรับความร้อนตั้งแต่ 8 ตารางเมตรขึ้นไป
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้คําว่าหม้อไอน้ำ (boiler)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานใช้คําว่า “หม้อไอน้ำ (Steam boiler)”
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ข้อบังคับสภาวิศวกร ใช้คําว่า “เครื่องกําเนิดไอน้ำ (Steam generator)”
ในคู่มือนี้ขอใช้คําว่า “หม้อไอน้ำ (Steam boiler)”
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องหม้อไอน้ำ ได้แก่

 
ก.ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปีต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2555
ข. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติน้ําสําหรับหม้อไอน้ำ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2549
ค. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ.2549 ลงวันที่31 ต.ค. 2549
ง.   กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ํา หม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสือนําความร้อน และภาชนะแรงดันในโรงงาน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2549
จ.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับหม้อไอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ.2549 ลงวันที่31 ต.ค. 2549
ฉ. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ํา หรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ พ.ศ.2548
ช. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออก จากปล่องของหม้อไอน้ำของโรงงาน พ.ศ.2549
ซ. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อไอน้ำพ.ศ.2552
ฌ. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยเป็นต้น ญ. มาตรฐานวิชาชีพ ระบบหม้อไอน้ำสภาวิศวกร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Cresta Social Messenger
error: Content is protected !!